ری کورزویل


دو مقاله براتون آماده کردم در مورد ری کورزویل مردی که از آینده خبر دارد

آشنایی با ری کورزویل
نگاهی به یکپارچگی انسان و فناوری ظرف ۳۰ سال آینده

Advertisements