بکش تا بروز شه (SwipeRefreshLayout)قدم اول: اضافه کردن support library v4

کد زیر رو به gradle اضافه می کنیم

dependencies {
compile ‘com.android.support:support-v4:23.1.0’
}

قدم دوم: اضافه کردن SwipeRefreshLayout به Layout

android:id=”@+id/swipe_refresh”
android:layout_width=”match_parent”
android:layout_height=”wrap_content”>

android:id=”@+id/recycler_view”
android:layout_width=”match_parent”
android:layout_height=”match_parent” />

قدم سوم: نمایش SwipeRefresh در هنگام لود

هنگامی که از سرور داده ای رو درخواست می کنیم SwipeRefreshLayout رو فعال می کنیم و در زمانی که درخواست ناموفق و یا موفق بود غیر فعال می کنیم

new Handler().postDelayed(new Runnable() {
@Override
public void run() {
swipeRefresh.setRefreshing(true);
}
}, ۱۰۰);

قدم چهارم: پیاده سازیه OnRefreshListener
swipeRefresh.setOnRefreshListener(new SwipeRefreshLayout.OnRefreshListener() {
@Override
public void onRefresh() {
//دریافت داده ها از سرور
}
});

قدم آخر: تغییر رنگ SwipeRefreshLayout
swipeRefresh.setColorSchemeResources(R.color.accent);
Advertisements