فوکوس

برای بردن فوکوس بر روری یک شی می تونید از از دستور زیر استفاده کنید :
نام شی.requestFocusInWindow();
در مثال زیر بعد کلیک بر روی دکمه bold ,فوکوس به jtextfield منتقل می شود :

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class Focus extends JFrame implements ActionListener {
private JButton btnBold;
private JTextField txtArea;
public Focus() {
init();
panel();
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
pack();
setVisible(true);
}
public static void main(String[] args) {
new Focus();
}
public void init() {
btnBold = new JButton(“Blod”);
btnBold.addActionListener(this);
txtArea = new JTextField(40);
txtArea.addActionListener(this);
}
public void panel() {
setLayout(new GridLayout(2,2));
add(txtArea);
add(btnBold);
}
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
if (btnBold == e.getSource()) {
Font b = new Font(“Sans Serif”, Font.BOLD, 16);
txtArea.setFont(b);
txtArea.requestFocusInWindow();
}
}
}

به نقل از :java_nith
Advertisements

One Comment

  1. همیشه دوست داشتم کدها رو خودم از پایه بنویسم.از کار ازقبل آماده شده خوشم نمیاد.چرا؟

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.